Programa Fasilidade Garantia Kreditu Suave

Organisation:
Language: Tetun
Published Date:

Programa Fasilidade Garantia Kreditu ne’ebé hamosu kreditu suave hanesan politika ne’ebé maka VIII Governo Konstitusional liu husi Ministerio Turizmu, Komérsiu no Industria estabelese hodi fo biban ba Mikro, Pekenas no Media Emprezas ne’ebé foin hahu (start-up) no eziste atu asesu ba finanseiru liu husi kreditu suave ho jurus minimu 3% kada tinan no periodu grasa durante fulan 3 – 6. Programa ne’e realiza liu husi servisu hamutuk entre MTKI, UNDP, BNCTL no IADE.