Moras virus Corona 2019 (COVID-19)

Dezde edisaun ikus relatóriu situasaun, Ministeriu Saúde relata tan kazu foun COVID-19 hamutuk 320, kazu rekuperadu hamutuk 838 no kazu óbitu 7. Enkuandu númeru kazu sira ne’e hatudu sinál komesa menus, maibé kazu óbitu kontinua nafatin dezde fulan Agostu.

Relatóriu Situasaun

September 28, 2021
World Health Organisation