Programa Fasilidade Garantia Kreditu Suave

Hodi fo biban ba Mikro, Pekenas no Media Emprezas ne’ebĂ© foin hahu (start-up) no eziste atu asesu ba finanseiru liu husi kreditu suave ho jurus minimu 3% kada tinan no periodu grasa durante fulan 3 – 6.