Moras virus Corona 2019 (COVID-19)

Dezde edisaun ikus relatóriu situasaun, Ministeriu Saúde relata tan kazu foun COVID-19 hamutuk 320, kazu rekuperadu hamutuk 838 no kazu óbitu 7. Enkuandu númeru kazu sira ne’e hatudu sinál komesa menus, maibé kazu óbitu kontinua nafatin dezde fulan Agostu.